Intro

Om de meest relevante acties voor de wijken te bepalen werd bij de voorbereiding van het project met de steden overlegd. Dit overleg hield rekening met de gegevens en de diagnoses die al beschikbaar waren voor de verschillende wijken. Voor de meeste wijken was de behoefte aan specifieke maatregelen immers al door de overheden erkend. Daardoor waren er al studies gemaakt en/of concrete vernieuwingsacties uitgevoerd. Het SUN-project sluit dan ook aan bij reeds lopende initiatieven met als dubbel doel ze te versterken en de duurzaamheid ervan te verzekeren.

De acties die voortvloeiden uit het voorafgaand overleg waren:

Concrete acties en investeringen zullen uitgetest worden voor elk van deze acties in de deelnemende wijken. De uiteindelijke aanpak ervan zal achter uitgewerkt worden in nauw overleg met de plaatselijke verantwoordelijken en de buurtbewoners zelf. Hoewel deze acties betrekking hebben op verschillende beleidsdomeinen, zal er naar gestreefd worden om ze op elkaar af te stemmen . Het belang van de wijk en haar bewoners is voor de coördinatie een prioriteit.

Hoewel de acties lokaal uitgevoerd worden, zullen ze toch geïntegreerd worden binnen een gemeenschappelijke visie op het niveau van het stedelijk netwerk binnen de Euregio. Een van de doelstellingen van het SUN-project is namelijk het stimuleren van de uitwisselingen en de synergieën rond het beheer en de ontwikkeling van de stadswijken in de Euregio. Dat is de essentie van het SUN-platform.