DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN STADSWIJKEN

INLEIDING

De ontwikkeling van stadswijken heeft meestal tot doel de wijken een positieve bijdrage te doen leveren aan de plaatselijke economie. De nadruk ligt daarbij op economische resultaten op lokaal vlak. Dit brengt een geheel aan complementaire activiteiten en interacties met zich mee:

De oprichting van ondernemingen, hun inbedding in het stedelijke weefsel, onthaal van potentiële investeerders, communicatie over de stad en haar wijken, ondersteuning van buurtwinkels, beheer van de stedelijke openbare ruimte, inrichting van ruimten voor stedelijke activiteiten, starterscentra enz.

Daarbij zijn sterk uiteenlopende activiteitensectoren betrokken:

Voeding, kleding, schoeisel en accessoires, horeca, kunst en cultuur, diensten aan personen, openbare diensten, vzw's en verenigingen, de sociale economie, milieubeheer, ecorenovatie enz.

Alle actoren uit de economische en de stedenbouwkundige wereld spelen dus een rol bij de ontwikkeling van de stadswijken – een ontwikkeling die op haar beurt bijdraagt tot de economische levenskracht van de stad. Maar hoe wordt zoiets georganiseerd en hoe moeten de acties worden gecoördineerd om de effectiviteit in termen van lokale ontwikkeling te verzekeren?

Wellicht vormen de stad en haar verschillende wijken zelf de sleutel die deze coördinatie mogelijk zal maken. De territorialisering van de acties en van de economische regelgeving is een fenomeen dat men in vele stedelijke contexten waarneemt als antwoord op de ingrijpende wijzigingen van de algemene economische context. De territoriale collectiviteiten nemen hun lot in eigen handen en hanteren een "territoriaal" of "lokaal" ontwikkelingsbeleid. Nieuwe, op economische ontwikkeling gerichte bestuursvormen verschijnen op verschillende territoriale niveaus. Meer bepaald op het niveau van de stad-regio, die vaak relevanter is voor de ontwikkeling, maar ook op het zeer lokale niveau van de stadswijk. Er worden specifieke ontwikkelingsstrategieën vastgelegd voor de steden of wijken, meestal in combinatie met "territoriale marketing", naast projecten voor stadsaanleg (want men erkent de kwaliteit van de stedelijke omgeving als een essentiële factor voor de ontwikkeling) en stimulerende maatregelen of opleidingsprogramma's voor het plaatselijke publiek. Om de uitvoering van deze complexe strategieën voor lokale ontwikkeling te verzekeren, verschijnen nieuwe vormen van coördinatie van de openbare werking, met name op het niveau van de stadswijk.

Een op het niveau van de stadswijken gedefinieerd ontwikkelingsbeleid (met inbegrip van de definitie van een ontwikkelingsstrategie en de invoering van specifieke bestuursmiddelen voor de wijk) zou een pertinente aanvulling zijn op het ontwikkelingsbeleid dat op hogere territoriale niveaus wordt gehanteerd en zou de effectiviteit van dit beleid kunnen verbeteren.

Dat is in elk geval de werkhypothese van het SUN-project, een hypothese die op academisch niveau wordt onderzocht en in de realiteit van de partnerwijken wordt getest.

CONCREET

De partners van het SUN-project hebben zich gefocust op drie soorten acties:

  1. imago en communicatie;
  2. opwaardering van lege winkeletalages;
  3. ondersteuning van vormen van collectieve dynamiek, met inbegrip van de verbetering van de kwaliteit van de gevels.

Verantwoordelijke voor deze actie

Stad Luik (België).

Operationeel team

Geen nieuws beschikbaar