Sociale cohesie

Nu de sociale netwerken een internationale dimensie krijgen en men steeds gemakkelijker in contact kan komen met mensen die fysiek ver verwijderd zijn, lijkt het leggen van contacten met de buren en de andere bewoners van de wijk minder vanzelfsprekend. Bovendien betekent de culturele diversiteit die de SUN-wijken kenmerkt niet noodzakelijk dat er een reële interactie bestaat. De confrontatie van verschillende culturen en levenswijzen in eenzelfde omgeving kan integendeel ongenoegen, spanningen of angst creëren. Het vraagstuk van de maatschappelijke cohesie, het "samenleven" op de zeer lokale schaal van de buurt of wijk, is dus prangender dan ooit.

De buurt, de straat of de wijk is vaak het toneel of de inzet van conflictueuze betrekkingen (of ontwijkingsstrategieën), maar ze kan ook een brug vormen, een gemeenschappelijk vlak waar mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren, samenwerken en op die manier sociale banden ontwikkelen die op "nabijheid" gebaseerd zijn. Dat was trouwens ook een van de doelstellingen van de acties Groen, Energie en Economie van het SUN-project. Deze acties werden onder meer als "voorwendsel" gebruikt om inwoners, verenigingen, economische en publieke spelers op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen.

Afhankelijk van de specifieke sociale behoeften van een wijk mikken andere, meer gerichte acties op de maatschappelijke insluiting van bijzonder geïsoleerde en kwetsbare publieksgroepen.

Ten slotte zijn de maatschappelijke banden op wijkniveau weliswaar belangrijk en een bron van tevredenheid voor veel mensen, maar is het niet de bedoeling een gesloten, op de wijk gebaseerde identiteit te ontwikkelen. De opening naar de buitenwereld toe blijft een potentiële bron van persoonlijke ontwikkeling. Dat vereist echter een mate van organisatie en vooral een mobiliteit die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom werden in de loop van het SUN-project uitwisselingen tussen wijken georganiseerd, zodat de inwoners en de lokale actoren andere wijken in de Euregio konden bezoeken en andere mensen konden ontmoeten.

Verantwoordelijke voor deze actie

COS-Limburg (Nederland).

Operationeel team

Geen nieuws beschikbaar