Evaluatie van het SUN-project

Een van de hoofddoelstellingen van het SUN-platform is het observeren, volgen en evalueren van de acties in het kader van het project.

Het Platform wil verder gaan dan de traditionele evaluatiewijzen, waarbij een extern expert wordt gevraagd om zijn mening te geven over de realisatie van de begindoelstellingen of het uitblijven daarvan en een "cijfer te geven" aan de realisatie, het beheer en de impact van een duurzaam ontwikkelingsproject in een wijk. Het Platform wil doordachte, participatieve feedback over de gerealiseerde acties losmaken en samen met de betrokkenen nadenken over manieren om de samenwerkingsdynamiek die in het kader van het SUN-project is ontstaan, duurzaam te maken. De aanpak van het Platform legt dus de nadruk op participatie van de betrokken spelers en de bevolking, niet alleen met het oog op de evaluatie, maar als onderdeel van een leerproces. Deze oefening omvat onderzoek onder de bevolking van de verschillende wijken, diepgaande gesprekken met belangrijke figuren, rondetafeldiscussies en workshops met de verschillende spelers die bij de acties van het SUN-project betrokken zijn geweest.

Verder wil het Platform participatieve toezichts- en observatiemethoden voor de wijken toepassen en werkgroepen opzetten rond de verschillende thema's die voor de spelers in de wijken van belang zijn. Deze tools zullen enerzijds een beter begrip opleveren van de problemen en de behoeften binnen de verschillende wijken en anderzijds, op langere termijn, de acties van de overheden, verenigingen en privéspelers een meer duidelijke richting geven. Het Platform wil voor de ontwikkeling van elke wijk "tools op maat" ontwikkelen die de lokale spelers zich eigen kunnen maken en die in de eerste plaats aan hun prioriteiten beantwoorden.

Deze nadruk op de eigenheid van de verschillende wijken staat een globale reflectie evenwel niet in de weg. Integendeel: de verspreiding van de verworven kennis en de ontwikkelde werkwijzen binnen de verschillende wijken is een centrale doelstelling van het SUN-project. Dit leerproces op euregionaal niveau wordt op twee wijzen bevorderd. Allereerst worden regelmatig uitwisselingsmomenten tussen de verschillende partners georganiseerd: vergaderingen, doelgerichte bezoeken en uitwisselingen tussen wijken, waardoor de bezoekers zich bewust worden van de uitdagingen waar andere wijken mee te maken hebben  en kunnen leren van de acties die zijn ontwikkeld om die uitdagingen aan te gaan. Daarnaast wordt de samenwerking op euregionaal niveau bevorderd via een experimentele internettool die aan een sociale netwerksite doet denken, speciaal afgestemd op het onderwerp duurzame wijken. De site wordt op dit moment door de academische projectpartners getest en zal geleidelijk voor de andere deelnemers aan het SUN-project worden opengesteld.

Afsluitend kunnen we zeggen dat het SUN-project duurzame ontwikkeling als een weg beschouwt, niet als een resultaat op zich. Het is aan de spelers binnen elk gebied om samen de eigen weg naar duurzame ontwikkeling te vinden. In dit verband nemen de academische partners in de wijken deel aan dit lokale debat over duurzame ontwikkeling en bieden ze vervolgens steun aan de lokale spelers bij hun acties. Maar uitwisseling en discussie met de spelers uit de andere deelnemende wijken is de beste en belangrijkste manier om duurzame ontwikkeling aan te leren.