1 / 15

9.50 – 10.30 Stadswijken en natuur
Groenprojecten in de stadswijken met en door de inwoners.

Hoe kunnen de natuur en groen opnieuw een centrale plaats krijgen in de vaak dichtbevolkte voormalige industriewijken waar het contact van de inwoners met de natuur veelal zeer beperkt is?

Het belang van natuur in de stad staat buiten kijf. Dit is uiteraard van ecologische aard, maar natuur in de stad beantwoordt ook aan een maatschappelijke behoefte: het maakt de leefomgeving aantrekkelijker. En gezien deze positieve impact van groen op de omgeving, speelt natuur in de stad ook een gunstige rol op economisch vlak.

Wereldwijd zijn er initiatieven voor de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Deze dynamiek kan worden gedragen door de lokale overheden, die hebben hier een centrale rol in. Maar om de natuur op microlokaal niveau te ontwikkelen (in een straat, op een plein, op een semiprivate locatie, op een braakliggend terrein...) moet met de inwoners en met lokale verenigingen worden samengewerkt. In deze context heeft de overheid dus een ietwat andere rol: ze dient de bevolking bewust te maken van het belang van natuur in de stad en moet de inwoners en belangrijke spelers in de wijken stimuleren en helpen om actief mee te werken aan groenprojecten.

De SUN-partners hebben verschillende nieuwe groenbenaderingen getest, steeds met nadruk op de participatie van de bewoners. In Luik, Verviers en Eupen is onder de bevolking een oproep gedaan voor groenprojecten en in Heerlen en Genk zijn volkstuintjes aangelegd.

Deze experimenten vormden bovendien een gelegenheid om te bekijken in hoeverre groenprojecten het onderling contact binnen de wijk kunnen versterken en zo kunnen bijdragen aan de sociale cohesie.